PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ COLONNADE

Pojistitelem je pojišťovna Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské
velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající
prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, identifikační
číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229

Předmětem našeho podnikání jako pojišťovny je pojišťovací činnost v oblasti neživotních pojištění v souladu se zákonem č.
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších právních předpisů. V tomto případě s Vámi jednáme jako pojistitel. Při naší
činnosti nás kontroluje (orgánem dozoru je) Česká národní banka se sídlem Na Příkopě č. 28, 115 03 Praha, Česká republika.

Informace o naší finanční situaci a zprávu o solventnosti a finanční situaci naší pojišťovny naleznete na internetových stránkách
www.colonnade.cz/o-nas/solvency/.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Aktuální kontaktní údaje naleznete vždy na webu www.colonnade.cz. Veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.

JAK PRACUJEME

Námi uzavřené pojistné smlouvy se řídí zákony České republiky, konkrétně ve vztahu s Vámi občanským zákoníkem, což je zákon
č. 89/2012 Sb. Veškeré spory budou rozhodovat příslušné soudy v České republice.

VAŠE STÍŽNOSTI

Vynaložíme veškeré úsilí, aby Vám, jako pojistníkovi či pojištěné osobě, byly poskytnuty naše kvalitní služby. Pokud však
nebudete spokojeni s našimi službami, můžete se na nás s Vaší stížností obrátit:
• Vyplněním a odesláním online formuláře na webu https://www.colonnade.cz/kontakt/
• Napsáním e-mailu klient@colonnade.cz
• Zavoláním na bezplatnou linku 800 700 025
• Napsáním a odesláním dopisu na naši adresu Colonnade Insurance S.A., organizační složka,
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
Vždy se vynasnažíme vyřešit jakýkoli problém přímo s Vámi, pokud však nebudeme schopni Vám vyhovět, můžete se dále obrátit
na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě č. 28, 115 03 Praha, Česká republika.
V případě, že dojde mezi námi a Vámi, jako spotřebitelem, který je pojistníkem v pojistné smlouvě, ke vzniku spotřebitelského sporu
z pojistné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového
sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát
– oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
online je rovněž možné využít Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) či platformu zřízenou
Evropskou komisí na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr.

HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pro hlášení pojistných událostí je zřízen úsek likvidace škod sídlící na adrese Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se
sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, který je možné kontaktovat rovněž e-mailem: skody@colonnade.cz či telefonicky
na tel. čísle: 800 700 025. Další informace je možné získat nebo si vyžádat na našich kontaktech uvedených v tomto dokumentu.

ODMĚŇOVÁNÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ A ZPROSTŘEDKOVATELŮ POJIŠTĚNÍ

Pojišťovací zprostředkovatel je za zprostředkování uzavření pojištění odměňován výhradně naší pojišťovnou (nikoliv Vámi jako
zákazníkem), a to formou provize z uzavřených pojištění. Zaměstnancům naší pojišťovny přísluší za jejich práci mzda. Výše odměny
za pomoc při sjednání vašeho pojištění se tak nijak nepromítne do výše pojistného.

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

Konkrétní rozsah pojištění je vždy uveden v pojistné smlouvě. Jednotlivá pojištění podle pojistných podmínek se vztahují na vymezené
pojistné události, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami a nevztahují se
na ně výluky podle obecné či příslušné zvláštní části pojistných podmínek. Základní informace o pojistném produktu, o rozsahu
jeho krytí, pojistném plnění, o výlukách a trvání pojištění jsou rovněž uvedeny v příslušném Informačním dokumentu o pojistném
produktu, který Vám předáváme spolu s tímto dokumentem.

ZPŮSOB URČENÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojistné plnění je určeno a omezeno pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění sjednaných v pojistné smlouvě nebo
pojistných podmínkách, a to především stanovením pevných částek. Jako pojistitel Vám poskytneme pojistné plnění v penězích
v tuzemské měně. V případě potřeby měnového přepočtu se použije kurz vyhlašovaný ČNB platný ke dni vzniku pojistné události.

DŮSLEDKY VAŠEHO PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

Dojde-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy k porušení povinností uvedených v zákoně, pojistných podmínkách
nebo pojistné smlouvě z Vaší strany a bylo‑li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, můžeme v takovém případě pojistné plnění
přiměřeně snížit, nestanoví-li platné právní předpisy jinak. Přiměřeným snížením pojistného plnění se rozumí snížení o takovou část,
jaký je poměr pojistného, které bylo zaplaceno, a pojistným, které mělo být placeno, kdyby povinnost nebyla porušena.
Při uzavírání pojistné smlouvy nebo při hlášení škodní události jste povinen/povinna nám poskytnout pravdivé informace týkající se
sjednávaného pojištění, v opačném případě máme právo odmítnout (nevyplatit) pojistné plnění nebo odstoupit od pojistné smlouvy.
Pokud mělo porušení povinností uvedených v platných právních předpisech, pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě
podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků, na zjištění nebo určení výše pojistného
plnění, můžeme pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah našich povinností plnit, nestanoví-li
právní předpisy jinak.
Můžeme rovněž snížit pojistné plnění, pokud byl vznik nebo zvětšení rozsahu následků pojistné události zaviněn hrubou nedbalostí
osob uvedených v pojistných podmínkách či pojistné smlouvě.
V případech, kdy platné právní předpisy nepřipouští snížení pojistného plnění, máme právo na náhradu vyplacených částek vůči
Vám nebo osobě, která povinnost porušila, ve stejném rozsahu, v jakém bychom jinak byli oprávněni pojistné plnění snížit.
V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a na základě takového zjištění byla pojistná smlouva
vypovězena, náleží nám pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojištění.

ROZHODNÉ PRÁVO

Právní vztahy vyplývající z pojistného vztahu se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

PLATBY NAD RÁMEC POJISTNÉHO

Jako pojistitel nevybíráme žádné platby ani poplatky nad rámec sjednaného pojistného.
Bližší informace a úplné smluvní ujednání jsou obsaženy v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich
uvedených.
Tento dokument společně s Informačním dokumentem o pojistném produktu a Záznamem z jednání obsahuje předsmluvní
informace požadované platnými právními předpisy.

SDĚLENÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ POJISTITELEM ZÁJEMCI O POJIŠTĚNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY


USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK, KTERÁ BY KLIENT NEMUSEL OČEKÁVAT

Sjednaná pojištění mají též definovány obecné výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě
právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách a označen jako výluky. V některých případech může být
pojistné plnění sníženo/odmítnuto. Tyto situace jsou uvedeny v pojistných podmínkách ke konkrétním případům.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

POJISTNÉ A POPLATKY

Pojistné je celková platba, kterou platíte za poskytovanou službu pojištění. Pojistné je sjednáno jako běžné za pojistné období
v délce 1 měsíce, není-li uvedeno jinak. Výše pojistného závisí na vámi zvoleném rozsahu pojištění. Výše pojistného je uvedena
v pojistné smlouvě. Jiné poplatky vám nebudou účtovány.

POPLATKY A NÁKLADY ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKU KOMUNIKACE NA DÁLKU

V případě uzavření pojistné smlouvy za použití prostředku komunikace na dálku budete hradit své vlastní náklady na přihlašovací,
spojovací a jiné poplatky spojené s užíváním veřejné komunikační sítě a elektronické pošty, prostřednictvím kterých byla pojistná
smlouva uzavřena.

PLATBY POJISTNÉHO

Pojistné můžete uhradit převodem na náš účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné k termínu určenému
v pojistné smlouvě.

INFORMACE O DAŇOVÝCH PŘEDPISECH

Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

DOBA PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

MINIMÁLNÍ DÉLKA TRVÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Pro Vaše pojištění není dána minimální délka trvání pojistné smlouvy. Délka pojištění se řídí uzavřenou pojistnou smlouvou a
obecně závaznými právními předpisy.

ZPŮSOB ZÁNIKU POJISTNÉ SMLOUVY

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:
- marným uplynutím lhůty k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části stanovené v upomínce
- výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
- výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události
- výpovědí v souladu s pojistnými podmínkami
- písemnou dohodou smluvních stran
- odstoupením od smlouvy
- zánikem pojistného zájmu
- výpovědí z jiného důvodu stanoveného občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.)

PRAKTICKÉ POKYNY A INFORMACE PRO ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY

Máte právo od pojistné smlouvy odstoupit, pokud Vás vědomě neupozorníme na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a Vašimi
požadavky nebo pokud neodpovíme pravdivě a úplně na Vaše písemné dotazy při jednání o pojistné smlouvě nebo její změně.
Máme právo od pojistné smlouvy odstoupit, pokud při jednání o pojistné smlouvě nebo její změně, neodpovíte na naše písemné
dotazy pravdivě a úplně. Odstoupit od pojistné smlouvy můžeme také v případě, že bychom vás na základě pravdivě a úplně
zodpovězených dotazů odmítli pojistit.

Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od pojistné
smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku. Od pojistné smlouvy uzavřené formou
obchodu na dálku máte jako spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne,
kdy Vám byly sděleny pojistné podmínky. Odstoupíte-li od smlouvy jako spotřebitel, stačí nám oznámení o odstoupení odeslat
v této lhůtě. Můžete k tomu využít formulář zveřejněný na našich webových stránkách uvedených v tomto dokumentu. Formulář
můžete získat také na našich obchodních místech. Pokud odstoupíte od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají
se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně. Oznámení nám zasílejte na adresu našeho sídla či na uvedené kontakty, které
jsou uvedeny v tohoto dokumentu.

DOBA PLATNOSTI POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ

Informace námi poskytnuté v tomto dokumentu nejsou předem časově nijak omezeny. Nemůžeme však nijak ovlivnit případné
změny obecně závazných právních předpisů nastalé v budoucnu, v důsledku kterých by se některé z poskytnutých informací mohly
stát neaktuální.

Podle pojistných podmínek jsme oprávněni při změně rozhodných podmínek pro stanovení výše pojistného, měnit výši pojistného
na další pojistné období.

MOŽNOST VYŽÁDÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ

V případě potřeby dalších informací než jsou uvedeny v dokumentech, které máte o pojištění k dispozici, se můžete obrátit na svého
pojišťovacího poradce nebo na naše kontaktní místa. Veškeré další informace o pojištění sjednaném na dálku Vám rádi poskytneme
na základě vaší písemné žádosti zaslané na adresu našeho sídla či prostřednictvím našich kontaktů uvedených v tomto dokumentu.

GARANČNÍ FOND

Pojistné plnění z Vašeho pojištění není garantováno garančním fondem.

INFORMACE O ULOŽENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Pojistná smlouva bude uložena u nás na adrese našeho sídla uvedené v tomto dokumentu. V případě potřeby Vám na základě
písemné žádosti pořídíme její kopii.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, jeho rozsahu, účelu a době jejich zpracování naleznete v dokumentu Ochrana
osobních údajů, se kterým jsme Vás seznámili před Vaším zařazením do pojištění a udělením jakýchkoliv souhlasů a které je
k dispozici na internetových stránkách
https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju/.